Polarlicht 11.04.2001


21:05 UT

Pro Gold 400 Pentacon 6x6 Film 35mm Fisheye